Política de privacitat

Responsable: FUNDACIÓ PRIVADA ASIL INGLADA VIA (des d’ara “la FUNDACIÓ”) CIF: G-62.710.215.

Dades de contacte de la Fundació i del Delegat de Protecció de Dades: Carrer Hermenegild Clascar, núm 15, de Vilafranca del Penedès, 08720-Barcelona, correu electrònic direccio@ingladavia.cat.

La FUNDACIÓ, com a responsable del tractament, informa a l’afectat que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de gestionar les tasques administratives de la relació que ens vincula.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i un cop finalitzi l’esmentada relació es mantindran bloquejades el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

L’afectat consent la transmissió de les seves dades personals a tercers països fora de l’àmbit de l’Espai Econòmic Europeu per raó de la infraestructura informàtica de la FUNDACIÓ.

L’afectat té dret a obtenir confirmació sobre si a LA FUNDACIÓ es tracten dades personals que els concerneixin, o no. L’afectat té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els afectats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant pot exercir els seus drets:

Mitjançant escrit dirigit a la FUNDACIÓ, Carrer Hermenegild Clascar, núm 15, de Vilafranca del Penedès, 08720-Barcelona, referència “Protecció de Dades” o al correu electrònic direccio@ingladavia.cat.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.